Actievoorwaarden ‘Essent Wedstrijd’

Essent Belgium NV (hierna “essent.be”), met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 7, KBO 0476 243 769, organiseert een online actie.

De actie staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon die in België gedomicilieerd is, met uitzondering van werknemers, medewerkers, agenten (inclusief partners) of andere personen die een professionele relatie hadden of hebben met essent.be, en met uitzondering van de leden van hun gezin (echtgeno(o)t(e) en/of kind(eren)).

De actieperiode vangt aan op 17/11/2016 om 0u00 en neemt een einde op 18/12/2016 om 23u59.

Elke deelnemer mag slechts een keer deelnemen aan de actie en enkel de eerste deelname zal geldig zijn, een en ander op straffe van ongeldigheid en volledige uitsluiting van deze actie. Elke deelname buiten deze, zal beschouwd worden als onbestaande.

Er zullen in totaal 10 prijswinnaars zijn die elk een (1) prijs winnen. Iedere deelnemer dient een hoofdvraag en een bijkomende schiftingsvraag te beantwoorden.

De hoofdvraag luidt als volgt: “Wat is de naam van het grootste offshore windpark voor de Belgische kust waar Essent (via Innogy) de grootste private aandeelhouder is?”

De bijkomende schiftingsvraag luidt als volgt: “Hoeveel juiste antwoorden op de hoofdvraag zullen we ontvangen hebben op 18 december 2016 om 23u59?”

Het juiste antwoord is niet voor discussie vatbaar.

De prijzen betreffen één (1) Samsung UE32J5200 tv (“Hoofdprijs”), vier (4) Bol.com waardebonnen ter waarde van €50,- (“Tweede Prijs”) en tien (10) Kinepolis filmtickets (2 tickets per winnaar) (“Derde Prijs”).

Aanwijzing van de 10 prijswinnaars geschiedt als volgt:

Indien deelnemers eenzelfde antwoord hebben gegeven en in aanmerking komen voor een prijs, zal de toekenning bij voorrang plaatsvinden aan degene die als eerste aan de actie heeft deelgenomen.

De prijswinnaars zullen kortelings na afloop van de actie telefonisch gecontacteerd worden.

De prijs wordt in samenspraak met de betrokken winnaar afgeleverd onder voorbehoud van identiteitscontrole conform de identiteit vermeld bij deelname en een officieel identiteitsbewijs.

De gegevens van de deelnemers worden geregistreerd in een bestand van Essent Belgium NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 7, KBO 0476.243.769, die verantwoordelijk is voor de behandeling. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heeft de deelnemer recht op inzage en kosteloze wijziging van zijn persoonlijke gegevens. U heeft een kosteloos recht op verzet voor wat betreft uw gegevensverwerking verricht in het kader van commerciële doeleinden. U heeft recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan dit vragen door een verzoek (vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart) via brief te richten aan Essent Belgium nv, Veldkant 7, 2550 Kontich, of door het contactformulier op onze website in te vullen en ons door te sturen. Via deze kanalen kan u ook uw recht op verzet aan ons meedelen.

Er zal geen enkele schriftelijke of mondelinge communicatie gevoerd worden met betrekking tot de actie. Essent.be behoudt zich het recht voor de huidige actievoorwaarden te wijzigen. Er wordt geen schriftelijke of mondelinge communicatie gevoerd tijdens de actie.

Een prijswinnaar kan niet vragen de prijs in te ruilen tegen geld of een andere winst in natura. Essent.be behoudt zich het recht voor een prijs te bieden met dezelfde waarde als de aangeduide prijs.

De prijs is persoonlijk en kan behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van essent.be niet overgedragen worden aan derden.

Essent.be behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie (vroegtijdig) stop te zetten of zelfs te annuleren als gevolg van overmacht of andere onvoorziene redenen, zonder schadevergoeding voor de deelnemers of voor andere betrokkenen. Essent.be is niet verantwoordelijk voor mogelijke technische problemen die u verhinderen uw gegevens online te registreren of deel te nemen aan de actie.

Essent.be behoudt zich het recht voor elke klacht met betrekking tot de actie te onderzoeken. Haar beslissing in deze materie is onherroepelijk en kan niet worden aangevochten. De deelnemers kunnen in geen geval de terugbetaling eisen voor eventuele kosten die zij gemaakt hebben in het kader van hun de deelname aan de actie.

Klachten met betrekking tot de actie moeten schriftelijk en binnen 48u na het invullen van het online actieformulier ingediend worden op het volgende adres: essent.be, Dienst Marketing, Veldkant 7, 2550 Kontich. Mondelinge of telefonische klachten worden in geen geval behandeld. Klachten die ingediend worden na de hierboven beschreven termijn of die niet schriftelijk ingediend worden, zullen niet in aanmerking worden genomen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op om het even welke manier de actie vervalsen, een overtreding begaan tegenover dit actiereglement of dit proberen te doen, worden volledig uitgesloten van de actie en hun deelname zal nietig verklaard worden.

Essent.be behoudt zich het recht voor elke poging tot fraude in het kader van de actie via juridische weg te vervolgen. Bij gebrek aan medewerking aan, misbruik (in de meest brede zin van het woord) van of schending van een van de artikelen van dit reglement of van een van de hiervoor vermelde bepalingen heeft essent.be het recht om op welk moment ook tijdens de actie de deelnemer uit te sluiten, onverminderd het recht van essent.be om een schadevergoeding te eisen voor de geleden schade, voor elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werd door de deelnemer of door zijn aanhoudende toestand in gebreke.

Essent.be behoudt zich het recht om deelnames die het ongepast vindt, te verwijderen en ongeldig te verklaren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

De deelnemer aanvaardt dat essent.be het recht heeft om de voor- en achternaam en de woonplaats (stad/gemeente) van een prijswinnaar na afloop van de actie bekend te maken en te publiceren op haar Facebookpagina, twitterpagina en website alsook een prijswinnaar te vermelden in communicatie van welke aard dan ook. Iedere prijswinnaar gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om zijn of haar foto te laten nemen in het kader van zijn of haar inontvangstneming van de prijs. De winnaar gaat er bovendien mee akkoord dat deze foto kosteloos mag worden aangewend in communicatie van welke aard dan ook van essent.be en doet uitdrukkelijk afstand van alle vermogensrechten die hij of zij op deze foto(‘s) zou kunnen laten gelden.

Bij vermoeden van misbruik of niet-naleving van de bepalingen van deze actievoorwaarden kan essent.be een andere prijswinnaar kiezen zonder dat de oorspronkelijke prijswinnaar gerechtigd is op enige schadevergoeding.